REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sprzedawca

 • 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży Towarów znajdujących się w sklepie internetowym prowadzonym pod domeną https://klimek-klimek.pl/sklep/, zasady korzystania ze sklepu internetowego https://klimek-klimek.pl/sklep/ oraz procedurę składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o następujące akty prawne:
  1. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  3. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Sklep– sklep internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod domeną https://klimek-klimek.pl/sklep/, w ramach którego zawierane są Umowy Sprzedaży Towarów na odległość;
  2. Klimek i Klimek lub Sprzedawca  KLIMEK I KLIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS 0000851957)z siedzibą w Magdalence (05-506) przy ul. Leśnej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851957, posiadająca nr NIP: 1230917292, REGON: 01641421000000, będąca właścicielem Sklepu, nazywany dalej : Sprzedawca lub Klimek i Klimek.
  3. Klient– każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie:
  4. Konsument– Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Towar lub Towary– rzeczy ruchome, które mogą być zakupione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu;
  6. Zamówienie– procedura prowadząca do zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu:
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość między Klientem, a Sprzedawca za zapłatą Ceny, powiększonej o ewentualne Koszty Dostawy;
  8. Koszyk– formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;
  9. Rejestracja– czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta indywidualnego Konta w Sklepie, umożliwiającego składanie Zamówień;
  10. Dane– dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
  11. Konto– indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji,
  12. Cena– cena jednostkowa Towaru szczegółowo określona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług (tzw. podatek VAT), bez  Kosztów Dostawy, należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
  13. Koszty Dostawy– koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;
  14. Płatność– wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia sposób zapłaty  za Towar
  15. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu,
 4. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej.
 6. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: …………………………, telefonicznie pod numerem telefonu…………………. oraz pisemnie na adres:…………….
 7. Asortyment Sklepu stanowią Towary znajdujące się w ekspozycji Sklepu w chwili składania Zamówienia. Towary w Sklepie są nowe i wolne od wad.
 8. Sprzedawca ma prawo do okresowego lub jednorazowego udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji. Akcje prowadzone będą według odrębnych zasad, a kiedy będzie to wymagane, na podstawie odrębnego regulaminu.
 9. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji. W momencie akceptacji, Klient potwierdza fakt, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 10. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 • 2

Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Konta Klienta po wypełnieniu interaktywnego formularza.
 2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, ale ich realizacja następuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach …..).
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towaru oraz określa ilość Towaru, formę Płatności i dostawy. Wybrane przez Klienta Towary, po kliknięciu ikony „Dodaj do koszyka” zostają przeniesione do Koszyka, po przejściu do którego można kontynuować procedurę składania Zamówienia.
 4. W celu prawidłowej realizacji Zamówienia i dostawy Towaru zbierane są następujące dane Klienta:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. adres dostawy,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail.
 5. Podanie Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia. Klient ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe Dane. W razie wątpliwości, co do prawdziwości lub poprawności Danych Sprzedawca jest uprawniony do kontaktu z Klientem w celu weryfikacji Danych. W przypadku ustalenia, że Dane są nieprawdziwe, Sprzedawca ma prawo zablokować konto Klienta. O przyczynach blokady Konta, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną.
 1. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia i wyborze wszystkich parametrów dostawy, w celu wysłania Zamówienia Klient powinien kliknąć ikonę „Przejdź do kasy”, co jest równoznaczne z akceptacją ceny, obowiązku dokonania zapłaty oraz Kosztów dostawy za zamówione przez Klienta Towary.
 2. Po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w ust. 6 powyżej, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży i przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku nie otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, w ramach której Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wybrane przez Klienta Towary, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy.
 4. Płatności mogą być dokonywane za pomocą karty kredytowej, przelewu internetowego, korzystając z aplikacji szybkich przelewów internetowych (Przelewy24, PayPal. Sprzedawca wstrzyma się z realizacją Zamówienia do chwili otrzymania zapłaty. W takim wypadku, Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, gdyż przez ten czas Towar jest dla niego zarezerwowany.
 5. Sprzedawca ma prawo do zmiany Ceny Towarów, Kosztów Dostawy, wprowadzenia oraz wycofania Towarów. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów, co oznacza, że zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone wcześniej.
 6. Jeżeli zamówione Towary będą niedostępne w Sklepie i nie będziemy w stanie dostarczyć ich we wskazanych terminach realizacji Zamówienia, będą mogli Państwo odstąpić od zawartej Umowy a my niezwłocznie zwrócimy zapłacone: Cenę i Koszty dostawy.
 • 3

Konto ( opcja nie dostępna do 10.04.2021)

 1. Sklep udostępnia możliwość utworzenia indywidualnego Konta Klienta, poprzez Rejestrację. Składając Zamówienia przy użyciu swojego Konta Klienta, Klient nie musi Państwo każdorazowo podawać Danych, a także ma możliwość korzystania z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w pkt 7 poniżej.
 2. W celu założenia Konta Klienta należy dokonać Rejestracji, przy użyciu zamieszczonego na stronie Sklepu, elektronicznego formularza rejestracyjnego.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania Zamówień za jego pośrednictwem. W tym celu zbierane są następujące Dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. hasło
  5. adres zamieszkania.
 4. Klient ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe Dane w celu prawidłowej realizacji Zamówienia.
 5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest dowolnie ustalonym przez Klienta hasłem, które można zmienić korzystając z odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na stronach Konta.
 6. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to Klientów będących przedsiębiorcami, którzy udostępniają hasło w ramach struktury organizacyjnej swego przedsiębiorstwa.
 7. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia w szczególności:
  1. składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania Danych do realizacji Zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów),
  2. przeglądanie historii zakupów Klienta,
  3. monitorowanie stanu złożonych Zamówień.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta Klienta i od tej pory można z niego korzystać.
 9. Dane mogą być edytowane i poprawiane przez Klienta, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Klient może także uzupełnić swoje Dane w szczególności o następujące Dane:
  1. adres,
  2. numer telefonu,
  3. data urodzenia,
  4. w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.
 • 4

Płatności

 1. Płatności mogą być dokonywane przed realizacją Zamówienia (płatność z góry) lub przy jego odbiorze (płatność za pobraniem), w zależności od wybranej przez Klienta metody Płatności.
 2. W zakresie Płatności z góry (przed realizacją Zamówienia) Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
  1. płatność kartą płatniczą (debetową) lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego Przelewy24 lub PayPal,
  2. płatność przelewem elektronicznym (e-transfer, e-przelew) za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego Przelewy24 lub PayPal,
  3. przelew na rachunek firmowy (po uprzednim kontakcie z Działem Customer Service),
  4. płatność kartą płatniczą (debetową), kredytową lub gotówką podczas odbioru Towaru osobiście z salonu
 3. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt a)-b) powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych (Przelewy24 lub PayPal) i jest zobowiązany postępować zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego operatora PayPal wymaga dokonania rejestracji przez Klienta w tym serwisie płatniczym.
 4. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawca bądź otrzymania potwierdzenia zaakceptowanej płatności z serwisu Przelewy24.
 5. Sprzedawca automatycznie wystawia Fakturę VAT dla Klientów, którzy podają numer NIP przy składaniu Zamówienia.
 6. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych płatności za wybraną przez Klienta formę płatności ponad koszty ponoszone w tym zakresie przez Sprzedawca.

 

 

 

 • 5

Dostawa

 1. Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Klient ma prawo wyboru następującego sposobu dostawy:
  1. Salon Sprzedawca  – możliwość płatności zarówno z góry (przed realizacją Zamówienia) jak i za pobraniem (przy odbiorze Towaru)
  2. Przesyłka kurierska – możliwość płatności zarówno z góry (przed realizacją Zamówienia) jak i za pobraniem (przy odbiorze Towaru)
  3. Transport specjalny wielkogabarytowy (transport własny) w przypadku produktów wielkogabarytowych – tylko płatność z góry (przed realizacją Zamówienia), brak możliwości zapłaty przy odbiorze Towaru.
 3. Dostawa Towaru odbywa się jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sprzedawca wysyła Towar w terminie od 4-6 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie albo od otrzymania potwierdzenia wpłaty od partnera rozliczeniowego (Przelewy24, PayPal), przy czym termin dostawy może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta Towaru, o czym Sprzedawca informuje w procesie składania Zamówienia.
 5. W przypadku Zamówień dotyczących Towarów wymagających specjalnych warunków dostawy, ze względu na swoje właściwości takie jak w szczególności gabaryty, wartość lub Towary sprowadzane na zamówienie, termin dostawy będzie ustalany indywidualnie z Klientem, przy czym całkowity termin dostawy nie przekroczy 42 dni.
 6. Szczegóły dotyczące realizacji dostawy Towarów otrzymują Państwo w procesie składania Zamówienia w Koszyku, przy wybranym Towarze, a także w karcie „Podsumowanie Zamówienia”.
 7. Klient niezwłocznie po odbiorze Towaru powinien sprawdzić czy dostarczony Towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie ewentualnych uwag należy w obecności Kuriera spisać odpowiedni protokół oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

 • 6

Odstąpienie od Umowy z art. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 1.         Zgodnie z § 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. Zwracamy uwagę, że nasze produkty są konfigurowane zgodnie życzeniem klienta, produkowane pod indywidulne zamówienie. Od początku zamówienie uzyskuje status indywidualności i dedykowanej produkcji. Z tego tytułu zwracamy uwagę, że w przypadku naszych produktów zachodzi przypadek Pkt 3.2 z 6
 2. Odstępując od Umowy Sprzedaży, Konsument jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. ( załącznik nr.1) W tym celu Konsument może posłużyć się wzorem formularza, dostarczonym do Klienta wraz z Towarem , jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Oświadczenie od odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w następujący sposób:
 4. a) oświadczenie wysłane pocztą tradycyjną na adres: Klimek i Klimek 05-090 Janki ul.Falencka 1C b) skan oświadczenia wysłany pocztą elektroniczną na adres: sklep@klimek-klimek.com, co Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić na trwałym nośniku (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej)
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.
 6. Konsument jest zobowiązany wysłać zwracany Towar, na następujący adres pocztowy: Klimek i Klimek 05-090 Janki ul. Falencka 1C niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu. Konsument ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Towaru powstałe w czasie jego dostawy do Sprzedawcy po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. W przypadku skutecznego i zasadnego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym Koszty Dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 9. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; W przypadku płatności za pobraniem (przy odbiorze) zwrot następuje na numer konta wskazany przez Klienta. Sprzedawca możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Prawo do odstąpienia wskazane powyżej w niniejszym § 7 nie przysługuje Państwu, jeżeli dany Towar wyprodukowany został zgodnie z Państwa specyfikacją lub dostosowany do Państwa zindywidualizowanych potrzeb (np. mebli lub drzwi zgodnie z Państwa życzeniem).

 

 • 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien wypełnić formularz reklamacyjny (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), dostarczany do Klienta wraz z zamawianym Towarem.
 1. Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym Towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres Klimek i Klimek 05-090 Janki Ul.Falencka 1C
 2. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru).
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawca do złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca informuje Klienta o tym fakcie oraz odsyła Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
 5. Jeżeli Towar ma wady, przysługują Państwu następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  2. żądanie wymiany  Towary na wolny od wad albo usunięcia wady,
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy pod adres wskazany w pkt 3 powyżej.
 • 8

Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawca, Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
 2. Regulamin może być bez jakichkolwiek ograniczeń pobierany ze strony sklep@klimek-klimek.com jako plik w formacie pdf, zapisywany na nośnikach pamięci oraz wydrukowany w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep jest następujący:
  1. Zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie,
  2. Możliwość śledzenia statusu Zamówienia,
  3. Możliwość dodawania opinii i komentarzy,
  4. Wysyłka newslettera – w razie wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące
  1. połączenie z siecią Internet (o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 Mbits/ 512 kbits, adres stały, publiczny),
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Chrome, Firefox lub podobna,
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
  1. W zakresie wykonania Umów sprzedaży warunki składania reklamacji określa par. 8 Regulamin,
  2. W zakresie nie dotyczącym wykonania umów sprzedaży Klient mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawca w sposób opisany poniżej,
  3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@klimek-klimek.com lub wniesiona pisemnie na adres: Klimek i Klimek 05-090 Janki Ul.Falencka 1C,
  4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie,
  5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep zawiadomi Klienta niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem m.in. w zakresie: (i) działania programów typu malware czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika, (ii) obecności i działania robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, (iii) możliwości zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było bezpieczne i nie powodowało powyższych niedogodności dla Klienta.
 8. Do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient, wprowadzane są następujące dane: Cookies, tj. krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep w następujących celach: dla ułatwienia Klientowi korzystania z zasobów Sklepu, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań i potrzeb konkretnego Klienta (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Klientów. Klient ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
 • 9

Dane osobowe

 1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego Danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych osobowych jest spółka KLIMEK I KLIMEK ANDRZEJ KLIMEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Magdalence (05-506) przy ul. Leśnej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 016414210, posiadająca nr NIP: 1230917292, REGON: 01641421000000. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Umów Sprzedaży oraz innych usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W tym celu Dane mogą być powierzane do przetwarzania partnerom współpracującym z Sprzedawcą przy realizacji Zamówień, tj. następującym podmiotom:
  1. PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą  w  Poznaniu  przy    Kanclerskiej  15, 60-327  Poznań – w zakresie obsługi płatności za Towary,
  2. R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa
 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, ąmoże przesyłać na podany przez Klienta adres e-mail informację handlową dotyczącą poszczególnych Towarów znajdujących się w Sklepie (Newsletter)
 • 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym https://klimek-klimek.pl/regulamin-sklepu-internetowego/ w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Sprzedawca może zmienić Regulamin, o czym Klienci posiadający Konto zostaną powiadomieni w drodze korespondencji e-mail. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy, także drogą korespondencji e-mail.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy Sprzedaży i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać w drodze ugody. W razie jej braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Kwestie ochrony Danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie „Polityka Prywatności”.

Załącznik nr.1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Klimek i Klimek 05-090 Janki Ul.Falencka 1C sklep@klimek-klimek.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

language